Principy naší školy v praxi

Chceme, aby naše škola byla místem, kam děti i dospělí chodí s radostí.

Dbáme na rozvoj spolupráce, vzájemného respektu a bezpečného prostředí. Věříme, že radost z objevování a z přátelských vztahů je do značné míry podmíněna pocitem vnitřního klidu a vyrovnanosti, přijetím vlastních pocitů a vědomím vlastní hodnoty. Přikládáme proto velký význam komunitním kruhům, které nám každodenně poskytují prostor k rozvíjení výše zmíněných hodnot (viz Den v Heuréce).

 

Věříme, že každé dítě si najde svou cestu k učení a rozvoji,

když dostane dostatečnou míru podpory, vedení a zároveň prostor pro své jedinečné hledání a objevování. Velmi si ceníme přirozených projevů zvídavosti, opravdovosti a laskavosti. V naší škole děti i dospělí objevují a zkoumají svět kolem sebe, učí se být v harmonii s ostatními lidmi a hlavně sami se sebou. Podporujeme děti v tom, aby se naučily učit se  samostatně, zorientovat se s klidem v nových situacích a zkoumat pravdivost informací. V našem rychle se měnícím světě jsou tyto dovednosti jedním ze základních předpokladů spokojeného a smysluplného života.

 

Naše škola respektuje individualitu každého žáka.

Chceme, aby se žáci učili spolupracovat v různě velkých skupinách. Chápeme a respektujeme však i situace, kdy některé dítě dá přednost samostatné práci. Zároveň si uvědomujeme nutnost individuálně pomáhat každému z žáků, který naši podporu potřebuje. Respektujeme fakt, že každému člověku vyhovuje jiný způsob učení. Někdo se nejlépe učí tvorbou a prací, jiný potřebuje věci vidět, slyšet, dotýkat se jich či si je logicky uspořádat do schémat. Proto u nás poskytujeme žákům širokou škálu možností, podnětů a různorodých činností.

 

Považujeme za podstatné, aby se děti mohly rozvíjet všestranně a harmonicky.

Proto otvíráme velký prostor pohybu, pohybovým hrám, činnostem venku, na zahradě a v přírodě.

 

Ceníme si kritického myšlení a tvořivosti.

Rozvoj dovednosti myslet kriticky, efektivně, v souvislostech, samostatně, tvořivě (atd.) považujeme za klíčový. Myšlení si zviditelňujeme (Visible Thinking) a proces i výsledky myšlenkových cest (Thinking Routines) zachycujeme na plakátech, v pracovních listech i výtvarných dílech. Ty nám pak zdobí školu, připomínají, co jsme promysleli, objevili a vytvořili a také nám dávají možnost se k tomu kdykoliv vrátit a jít hlouběji. Výtvarné a hudební bloky vedou lidé nadšení pro svůj obor a otvírají brány do kouzelného světa tvořivosti a tónů.

 

V naší škole se děti učí poznávat svět v souvislostech

Chceme, aby naši žáci chápali, co se učí a proč. Proto propojujeme některé předměty do větších celků. K poznávání světa nás vedou Velké otázky (Big Questions, Life Worthy Learning), které jdou pod povrch věcí, odkrývají souvislosti, dotýkají se našich hodnot a postojů a vedou nás často mimo školní budovu, do skutečného světa a života.

 

Naše škola je otevřená rodičům i okolnímu světu.

Rodiče přicházejí sdílet své profesní zkušenosti i koníčky, jsou zváni na dny pro rodiče, kdy se ocitnou v rolích žáků a děti učí je. Pro děti je skvělé cítit, že i jejich rodiče do školy přicházejí rádi. Děti s nadšením chystají pro rodiče vernisáže svých výtvorů, prezentace výsledků Velkých otázek či setkání s ochutnávkami vlastních kulinářských experimentů... 

Vyrážíme do přírody i na expedice a exkurze. Zveme zajímavé odborníky, zapálené řemeslníky i umělce. Zkoumáme, co která oblast lidské činnosti přináší světu i lidem, kteří se jí zabývají. Chceme vychovávat žáky, kterým není lhostejný osud světa kolem nich. Zapojujeme se do různých komunitních projektů, při kterých se žáci mnohému naučí a získají zkušenost, že každý z nás může ovlivnit svět kolem sebe.

 

Uvědomujeme si, že angličtina je v dnešní době velmi důležitá. Proto se dění na naší škole účastní rodilý mluvčí.

Pracuje s dětmi v hodinách angličtiny, učí je anglické písničky, tráví s nimi velké přestávky, jezdí s námi na expedice, výlety a exkurze. Děti mají příležitost uplatnit své rozvíjející se komunikační dovednosti v autentických situacích, kdy vstupují do interakce s rodilým mluvčím z vlastní vůle a potřeby se dorozumět.

 

Počítače a internet jsou další věci, které se staly nezbytnou součástí života naší společnosti.

Děti na naší škole rozhodně nejsou technologií zahlceny, používáme ji v situacích, kdy to dává smysl. Například při práci na projektech děti vyhledávají a kriticky hodnotí informace získané z internetu, mohou použít některou ze zajímavých aplikací k tvorbě knížky nebo sdílet a prodiskutovat své myšlenky s ostatními na třídním blogu.

 

Hodnotíme slovně.

Cílem tohoto hodnocení je poskytovat dětem smysluplnou zpětnou vazbu. Ve zpětné vazbě se soustředíme hlavně na to, co se daří, kde vidíme posun a rozkvět a zároveň nabízíme možné cesty a směry dalšího rozvoje. Hodnocení je dovednost, kterou se v našem informacemi zahlceném světě potřebuje naučit každý z nás. Proto se hodnotit učí i samotní žáci. Podporujeme sebehodnocení a slovní hodnocení žáků jeden druhým. Žádáme je také pravidelně o zpětnou vazbu pro učitele. Chceme, aby naše děti byly nejen tvořivé, přemýšlivé a respektující bytosti, ale aby se zároveň učily být zodpovědné, aby se nespokojily s málem a aby dotahovaly věci do konce.

 

Heuréka je škola, kde má každý právo na respekt a svůj prostor a zároveň se učíme to stejné poskytnout ostatním.

Velký důraz klademe na přátelské a harmonické vztahy jak mezi dětmi, tak mezi všemi zaměstnanci školy. Vytváříme prostředí, kde panuje vzájemná úcta, náklonost a spolupráce bez ohledu na věk či pracovní pozici.