Jak učíme

Při tvorbě vzdělávací koncepce školy Heuréka využíváme zkušenosti pestrého týmu lidí, kteří se pohybují řadu let ve vzdělávání a mají za sebou desítky úspěšných projektů (viz www.cfme.net). Inspirujeme se také na těch nejkvalitnějších školách (zejména u našich partnerů v zahraničí – ve Finsku, Velké Británii, Kanadě) a reflektujeme nejnovější poznatky ve vzdělávání.

 

Smysluplnost a velké otázky

Klíčová je pro nás smysluplnost výuky, kdy žáci chápou význam toho, co se učí, a sami si kladou cíle a otázky.  Plánování výuky vychází z principu tzv. velkých myšlenek a velkých otázek (Big Ideas, Big Questions), které v sobě integrují výstupy a učivo specifikované v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vydávaném MŠMT ČR.

 

 Důraz na vlastní objevování

Vycházíme z toho, že přijít na něco sám je nejefektivnější cestou učení. Žáci se učí vlastní zkušeností, poznatky mohou sami prožít a vyzkoušet. V našem přístupu k učení neznamená chyba neúspěch, ale součást procesu.

 

Moderní metody výuky

Vzdělávání probíhá uplatněním aktivizačních forem výuky, výukou vycházející z principů konstruktivismu a zajišťující všestranný rozvoj žáka. Uplatňujeme principy a metody, jako jsou kooperativní vyučování, viditelné a umělecké myšlení, badatelsky orientovaná výuka, problémové vyučování, projektová výuka, zážitková pedagogika, komunikativní metoda a CLIL, kritické myšlení a další. Vzdělávání směřuje především rozvoji dovedností a  uplatnitelnosti v praktickém životě.

 

 Respekt k individualitě

Důraz je kladen na skupinové formy práce i samostatné objevování žáků, výuka se přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků. Učitel žákům poskytuje přiměřenou a účinnou míru opory, je průvodcem a inspirátorem. Zároveň si je vědom individuálních potřeb žáků a je schopen s nimi pracovat.

 

 Otevřenost světu

Naše škola je otevřená okolnímu světu, na dění ve škole se podílí rodiče, zváni jsou inspirativní lidé (odborníci, umělci, řemeslníci, cestovatelé...). Do výuky jsou začleněny expedice, exkurze a výpravy do okolí, projekty zaměřené na zkvalitňování života v okolí školy.

 

​viz také O nás - Naše hodnoty