Projekty

 

 

 

 

 

Pomáháme spolu mimo školu

Projekt „Pomáháme spolu mimo školu“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 


 

 

 

 

 

 

Název projektu CZ: Šablony II pro 2. ZŠ Heuréka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015312

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Rozpočet projektu:  556 744,00 Kč

Příjemce: 2. základní škola Heuréka, s.r.o.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu CZ: Šíření příkladů dobré praxe škol
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012374

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_067

Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022

Rozpočet: 8 416 260,00 Kč

Příjemce: 2. základní škola Heuréka, s.r.o.

 

Klíčové aktivity

Řízení projektu

Šíření příkladů dobré praxe škol

 

Anotace

Projekt vytváří podmínky a uskutečňuje přenos inovativních způsobů využívání digitálních technologií ve výuce na prvním stupni na šest zapojených škol. Specifikem projektu je práce s malými školami (včetně malotřídek), které materiální a personální podporu v oblasti využívání digitálních technologií potřebují nejvíce. Další specifikum projektu představuje skutečnost, že vzorová škola využívá ICT integrující formou v souvislosti s konceptem velkých otázek a badatelsky orientovanou výukou.

 

 


 

 

Ve školním roce 2019/2020 spolupracujeme také s O2 v rámci projektu Chytrá škola www.o2chytraskola.cz.

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi

Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

V rámci grantové výzvy 2019/2020 bylo podpořeno 69 základních škol po celé České republice a rozděleno necelých 5 000 000 Kč, v  průměru 72 000,- Kč na školu.


Termín realizace projektu: září 2019 – červen 2020

 

 

 


 

 

Výuka anglického jazyka a multikulturní výchova jsou pro nás důležité. Letos (2018/2019) jsme se proto zapojili do projektu Edison organizace AIESEC.

  

 

 

 

 

   

 

Vizí projektu je tolerance a příznivé soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra, vyvolaná zahraničními stážisty, oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium cizího jazyka mezi žáky a učí je nebát se odlišného.

 

 

 

 


Název projektu CZ:  Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_032

Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu:  19 402 750,51 Kč

Příjemce: 3. základní škola Heuréka, s.r.o.

Partner s finanční účastí na rozpočtu: JOB - spolek pro inovace

 

Anotace:

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá s podporou učitelů od lektorů, mentorů a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu s výzvou a budou mít vysokou odbornou a praktickou úroveň.

 

Klíčové aktivity:

Řízení projektu
Podpora formativních skupin a podpora zavádění formativního hodnocení
Zpracování podkladů
Propojení s projektem Komplexní systém hodnocení
Diseminační aktivity projektu

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

 


Název projektu CZ: Šablony pro 2. ZŠ Heuréka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005129

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy:  Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Rozpočet projektu:  222 312,00 Kč

Příjemce: 2. základní škola Heuréka, s.r.o.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 


 

 

Název projektu: Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ


Programové období: 2014 - 2020

Region: Hlavní město Praha
 

Evropský fond: ESF

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příjemce: Erudis, o.p.s.

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004682

Zahájení projektu: 1.8. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31.7. 2020

Téma projektu: Vzdělávání


Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami autistického spektra, v min. 12 ZŠ. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory, (Jihomorav. kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedag. pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor prac. materiálů pro žáky s SVP na I. st. ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

 

  Schválené finanční prostředky

   Výše dotace EU: 9 194 930,92 Kč

   Veřejné zdroje ČR: 2 184 934,08 Kč

   Celková částka: 11 379 865,00 Kč