Školné a zápis


Naše škola je zařazena ve školském rejstříku akreditovaných základních škol, který vede MŠMT, a čerpá proto na svůj provoz dotaci. Protože tato dotace nepokrývá plný provoz školy, hradí rodiče našich žáků školné. Díky školnému připravujeme pro děti vzdělávající se v naší škole výrazně nadprůměrné vzdělávací podmínky, které jsou nadstandardní i ve srovnání s jinými soukromými školami v Brně.


Co rodina v rámci školného získává?


Vzdělávání v inovativní škole s vizí

 • Možnost vzdělávat se v soukromé škole po dobu 9 let - rodičům garantujeme vzdělávání až do 9. třídy.
   
 • Intenzivní osobností rozvoj dítěte ve škole, jejíž vize je založena na skutečně moderních a aktuálních vzdělávacích trendech. Náš vzdělávací koncept podporuje u dětí dovednost kriticky, efektivně, tvořivě a v souvislostech myslet a projevovat se - používáme metody zviditelněného myšlení (Visible thinking), žáci si postupně osvojují jednotlivé myšlenkové cesty (Thinking Routines) a do všech ročníků zařazujeme v rozsahu až 8 hodin týdně předmět Velké otázky (Big Questions, Life Worthy Learning). V matematice pracujeme s Hejného metodou a singapurským modelem CPA, nejen v češtině pracujeme s metodou Notice and Note vedoucí k rozvoji hlubokého čtení. U nejmladších dětí pracujeme s metodou Sfumato, která je sice pedagogicky i časově nejnáročnější, ale prokazatelně vede k nejmenšímu podílu vad čtení a minimalizuje tak potřebu případné reedukace.
   
 • Smysluplné vzdělávání, v němž propojujeme výuku s reálným světem kolem nás, a během badatelských expedic (které pořádáme každých 14 dní) navštěvujeme profesionály přímo v jejich prostředí.
   
 • Synergické sdílení know-how a profesních zkušeností v rámci sítě škol Heuréka.
   
 • Možnost rozvíjet se ve vzdělávacích přístupech školy formou seminářů a besed určených pro rodiče našich žáků.
   
 • Program podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí, možnost věkové prostupnosti v rámci jednotlivých předmětů (pokud to organizační podmínky dovolí).
   

Profesionální péči týmu pedagogů

 • Péči dynamického a motivovaného pedagogického týmu, který se průběžně vzdělává v rámci interního vzdělávacího systému, má externí mentorskou podporu a aktivně se podílí na koncepci a rozvoji naší školy.
   

Individuální rozvoj dítěte

 • Nejvýše 13 dětí v prvním ročníku a vysoký počet pedagogů na 1 dítě v dalších ročnících (přepočtený počet učitelů u nás v současnosti činí 1 učitel na 5 dětí). Jedná se o jednu ze základních podmínek, které nám umožňují, abychom k dětem přistupovali skutečně individuálně.
   
 • Individuální plánování rozvoje dítěte pomocí nástrojů jako učební mapy v nižších ročnících nebo indexy na 2. stupni. Děti jsou od prvního ročníku vedeny ke spoluzodpovědnosti za své učení.
   
 • Důraz na rozvoj silných stránek dítěte, ošetření jeho slabých stránek a podpora prorůstového nastavení mysli dítěte v předmětu Konzultace a s využitím heuréckého plánovacího nástroje "Indivinďulák".
   
 • Velmi intenzivní budování čtenářské gramotnosti a vztahu dítěte ke knihám díky každodenní čtvrthodince, v níž si děti čtou svou vlastní knihu.
   
 • Rozvoj komunikačních dovedností dítěte díky pořádání pravidelných komunitních a reflexních kruhů. Budování dovednosti stát se platným členem týmu a spolupracovat s ostatními díky skupinové práci v hodinách. Rozvíjení dovednosti stanovat si cíle a plánovat si kroky vedoucí k jejich dosažení prostřednictvím individuálních žákovských projektů.
   
 • Možnost reflektovat svůj posun ve vzdělávání, získat od dospělých podporu při dosahování svých vlastních cílů během pravidelných tripartitních setkání dítěte, učitele a rodičů.
   
 • Smysluplné využití času v odpoledních klubech, zaměřených na budování profesních zájmů dítěte nebo na jeho pohybové a jiné zájmové vyžití.
   
 • Péči pracovníků školního poradenského pracoviště.
   

Rozšířenou výuku angličtiny

 • Rozšířenou výuku angličtiny již od prvního ročníku.
   
 • Smysluplné začleňování angličtiny do každodenních situací v dalších předmětech včetně badatelských expedic.
   
 • Začleňování rodilého mluvčího do hodin angličtiny ve vyšších ročnících.
   
 • Volitelná účast na odpoledním anglickém klubu s rodilým mluvčím.
   

Moderní vybavení

 • Zřízení žákovského účtu v Microsoft 365, a tím i možnost pracovat v programech Word, Excel, PowerPoint, dále používat školní e-mail, kalendář a úložiště souborů OneDrive.
   
 • Možnost pracovat s 3D tiskárnou, špičkovými badatelskými a výzkumnými sadami Pasco (s bezdrátovým propojením s iPady či notebooky), lego robotickými stavebnicemi a běžně ve výuce používat školní tablety - iPady s výběrem více než 100 nejvhodnějších vzdělávacích a tvůrčích aplikací.
   
 • Postupně si vytvářet digitální portfolio ve školní aplikaci Seesaw.
   

Bezpečné a laskavé prostředí založené na otevřené a srozumitelné komunikaci

 • Otevřené, přátelské a laskavé prostředí, v němž jsou rodiče i děti vítáni jako partneři.
   
 • Srozumitelnou a pravidelnou komunikaci mezi školou a rodiči - rodiče od nás dostávají každý týden informativní e-mail, měsíčně rozesíláme několikastránkový newsletter, rodiče vtahujeme do plánování vzdělávacích cílů jejich dítěte během pravidelných schůzek Hopes and Dreams.
   
 • Respektující přístup, který důsledně uplatňujeme vůči rodičům, dětem i sobě navzájem, a současně pevnost v jasně nastavených dohodách a pravidlech, díky které jsme pro rodiče i děti srozumitelní. Na stanovování dohod a pravidel se podílejí i děti samotné.
   
 • Možnost, aby rodiče kdykoli po předchozí domluvě navštívili vyučovací hodinu svého dítěte.
   
 • Úrazové pojištění dětí.
   
 • Zajímají nás názory rodičů - několikrát za školní rok jim proto zasíláme dotazníky spokojenosti a s odpověďmi rodičů pak dále pracujeme.
   

Uživatelsky vstřícný provoz školy

 • Dostatečně velká časová rezerva pro příchod dítěte do školy (děti se postupně shromažďují ve škole v rámci ranní družiny mezi 7.30 až 8.30).
   
 • Posunutý začátek výuky na 8.30. Vyučovací hodiny jsou 60minutové, aby děti měly dostatek času zvládnout svou práci a současně do rozvrhu zařazujeme dlouhé přestávky spojené s pohybem a pobytem venku. Výuka již od první třídy do 14:30, což umožňuje právě jak delší přestávky, tak větší aktivní zapojení dítěte do výuky a snižuje tlak na výkon a rychlost a prospívá tak celkové bezpečné a tvůrčí atmosféře školy při dosahování velmi dobrých vzdělávacích výsledků.
   
 • Účast na odpolední družině spolu s častým pobytem na zahradě a nabídkou zájmových klubů.
   
 • Možnost zakoupení dotovaných obědů a plně dotovaný odběr výrobků v rámci programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.
   
 • Vzdělávání v esteticky příjemných a neformálně pojatých prostorách školy.
   
 • Budova umístěná na velmi dobře dostupném místě v centru města.
   

Výše školného je vypočtena tak, abychom rodičům mohli jeho výši smluvně garantovat na celou dobu docházky jeho dítěte do naší školy (tj. na plných 9 let). Ve smlouvě o vzdělávání se zavazujeme, že školné můžeme zvýšit ročně pouze o inflaci stanovenou ČNB a dále nejvýše o 3 % z celkové částky školného.

Výše školného činí pro nově zapisované děti od 1. ledna 2021:

 • pro jedno dítě: 9.300 Kč měsíčně
   
 • pro sourozence (2. dítě ve škole): 8.300 Kč měsíčně
   
 • pro dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole): 7.300 Kč měsíčně

Tyto měsíční částky se hradí za měsíc září až červen. Během letních prázdnin se školné nehradí. Celková výše ročního školného tak činí 93.000 Kč.