Projekty

 

3. ZŠ Heuréka, s.r.o. uskutečňuje projekt na podporu inkluze žáků se sluchovým postižením. Projekt nese název: 

Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854) a je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů. Projekt byl podán na základě výzvy MŠMT ČR (OP VVV): 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).
 
Partnery projektu je Nadační fond Dar sluchu a Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI).
 
Výstupem projektu bude interaktivní metodika pro učitele prvního stupně běžných základních škol, kterým do třídy nastoupí žák s vadou sluchu. Bude vytvořeno třicet metod a osmdesát konkrétních plánů hodin. Metody využívané v projektu kladou - vzhledem k cílové skupině - důraz na názornost. Lze zde tedy uplatnit řadu metod již běžně využívaných v základních školách Heuréka, která se tak stane zásadním zdrojem inspirace.
 
V rámci projektu vznikne též mobilní výstava o sluchu a zvuku. Tato výstava navštíví zapojené školy a další místa, kde bude žádána. Stabilně pak bude provozována v prostorách NF Dar sluchu Újezd 26, 110 00 Praha 1.
 
Třetí dílčí aktivitou v projektu je kroužek na podporu sociálně-emočních a komunikačních dovedností dětí mladšího školního věku. I v tomto kroužku klademe důraz na inkluzi, proto bude otevřen dětem slyšícím, ale také dětem s vadou sluchu.
 
Více informací získáte od hlavní koordinátorky projektu, paní Leony Pejcharové, na telefonním čísle + 420 774 174 113 (všední dny 8-18hodin), případně na emailu lpejcharova@isheureka.cz.
 
 
 
Partneři projektu:
 
 
                             
 
 
 
 

Název projektu CZ:  Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_032

Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu:  19 402 750,51 Kč

Příjemce: 3. základní škola Heuréka, s.r.o.

Partner s finanční účastí na rozpočtu: JOB - spolek pro inovace

 

Anotace:

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá s podporou učitelů od lektorů, mentorů a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu s výzvou a budou mít vysokou odbornou a praktickou úroveň.

 

Klíčové aktivity:

Řízení projektu
Podpora formativních skupin a podpora zavádění formativního hodnocení
Zpracování podkladů
Propojení s projektem Komplexní systém hodnocení
Diseminační aktivity projektu


 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

 Název projektu CZ: Šablony pro 3. ZŠ Heuréka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005130

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy:  Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Rozpočet projektu:  238 462,00

Příjemce: 3. základní škola Heuréka, s.r.o.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin