Projekty

Název projektu CZ: Šablony II pro 4. ZŠ Heuréka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015314

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Rozpočet projektu:  448 508,00

Příjemce: 4. základní škola Heuréka, s.r.o.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK

 

 

 

 

Název projektu CZ:  Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_032

Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu:  19 402 750,51 Kč

Příjemce: 3. základní škola Heuréka, s.r.o.

Partner s finanční účastí na rozpočtu: JOB - spolek pro inovace

 

Anotace:

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá s podporou učitelů od lektorů, mentorů a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu s výzvou a budou mít vysokou odbornou a praktickou úroveň.

 

Klíčové aktivity:

Řízení projektu
Podpora formativních skupin a podpora zavádění formativního hodnocení
Zpracování podkladů
Propojení s projektem Komplexní systém hodnocení
Diseminační aktivity projektu


 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu CZ: Šíření příkladů dobré praxe škol
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012374

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_067

Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022

Rozpočet: 8 416 260,00 Kč

Příjemce: 2. základní škola Heuréka, s.r.o.

 

Klíčové aktivity

Řízení projektu

Šíření příkladů dobré praxe škol

 

Anotace

Projekt vytváří podmínky a uskutečňuje přenos inovativních způsobů využívání digitálních technologií ve výuce na prvním stupni na šest zapojených škol. Specifikem projektu je práce s malými školami (včetně malotřídek), které materiální a personální podporu v oblasti využívání digitálních technologií potřebují nejvíce. Další specifikum projektu představuje skutečnost, že vzorová škola využívá ICT integrující formou v souvislosti s konceptem velkých otázek a badatelsky orientovanou výukou.