Stejně jako děti i my přijímáme výzvy
života k učení

Projekt žáků soukromé základní školy Heuréka Brno
PROJEKTY ŠKOLY

Rozvíjíme se
pro kvalitu učení

Jako škola realizujeme nebo se zapojujeme do vzdělávacích projektů různorodého charakteru. Jejich společným jmenovatelem je rozvoj učitelů i školy jako takové.

 
 
 Šablony II pro 2. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015312

Doba realizace projektu

1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Rozpočet projektu

556 744 Kč

Logolink EU a MŠMT

Program Šablony II podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol

a  podpory ŠD/ŠK, dále vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP

v rozsahu 8 hodin v oblasti matematická gramotnost a pedagogických pracovníků ŠD/ŠK v rámci DVPP v rozsahu 8 hodin v oblasti polytechnické vzdělávání.

 Šíření příkladů dobré praxe škol

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012374

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

8 416 260 Kč

Logolink EU a MŠMT

Projekt vytváří podmínky a uskutečňuje přenos inovativních způsobů využívání digitálních technologií ve výuce na prvním stupni na šest zapojených škol. Specifikem projektu je práce s malými školami (včetně malotřídek), které materiální a personální podporu v oblasti využívání digitálních technologií potřebují nejvíce. Další specifikum projektu představuje skutečnost, že vzorová škola využívá ICT integrující formou v souvislosti s konceptem velkých otázek a badatelsky orientovanou výukou.

 

Growth Mindset: Podpora
růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Doba realizace projektu

1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu

19 402 750,51 Kč

Logolink EU a MŠMT

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá

s podporou učitelů od lektorů, mentorů

a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu

s výzvou a budou mít vysokou odbornou

a praktickou úroveň.

 Šablony pro 2. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005129

Doba realizace projektu

1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Rozpočet projektu

222 312 Kč

Logolink EU OPVVV a MŠMT

Program Šablony podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol, dále  vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářská gramotnost a vzdělávání pedagogického sboru školy zaměřené na inkluzi, v rámci vzdělávacích akcí v rozsahu 8 hodin.

 

Inovativní metody
integrace žáků s poruchou
autistického spektra v ZŠ

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

 CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004682

Doba realizace projektu

1. 8. 2017 až 31. 7. 2020

Rozpočet projektu

11 379 865 Kč

Logolink EU OPVVV a MŠMT

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, v minimálně 12 ZŠ. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory (Jihomorav. kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičté pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností

a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor prac. materiálů pro žáky

s SVP na prvním stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče

a veřejnost.

Máte nápad na zajímavý projekt a hledáte partnera? Rádi si poslechneme více.