top of page

Stejně jako děti i my
přijímáme výzvy 
života k učení

SWOT analýza projektu žáků soukromé základní školy Heuréka Libochovičky
PROJEKTY ŠKOLY

Rozvíjíme se
pro kvalitu učení

Jako škola realizujeme nebo se zapojujeme do vzdělávacích projektů různorodého charakteru. Jejich společným jmenovatelem je rozvoj učitelů i školy jako takové.

Přehled
Growth Mindset
Detaily projektů

Growth Mindset: Podpora
růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Doba realizace projektu

1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu

19 402 750,51 Kč

Logolink EU OPVVV a MŠMT

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá

s podporou učitelů od lektorů, mentorů

a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu

s výzvou a budou mít vysokou odbornou

a praktickou úroveň.

Šablony IIŠablony II pro 4. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015314

Doba realizace projektu

1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Rozpočet projektu

448 508 Kč

Program Šablony II podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol

a  personální podpory školní družiny / školního klubu.

Logolink EU OPVV a MŠMT
Šíření příkladů dobré praxeŠíření příkladů dobré praxe škol

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/8_067/0012374

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

8 416 260 Kč

Logolink EU OPVVV a MŠMT

Projekt vytváří podmínky a uskutečňuje přenos inovativních způsobů využívání digitálních technologií ve výuce na prvním stupni na šest zapojených škol. Specifikem projektu je práce s malými školami (včetně malotřídek), které materiální a personální podporu v oblasti využívání digitálních technologií potřebují nejvíce. Další specifikum projektu představuje skutečnost, že vzorová škola využívá ICT integrující formou v souvislosti s konceptem velkých otázek a badatelsky orientovanou výukou.Šablony III pro 4. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021942

Doba realizace projektu

1. 1. 2022 až 30. 6. 2023

Rozpočet projektu

267 495 Kč

Program Šablony III podporuje aktivity školy, mezi které patří financování školního asistenta v rámci personální podpory škol

a realizace projektového dne.

Logolink EU OPVV a MŠMT
Šablony 3Vybavení základní školy

Grantový program

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Registrační číslo projektu

14/000/00000/120/000004

Doba realizace projektu

31. 3. 2022 až 17. 8. 2022

Rozpočet projektu

890 079 Kč

Projekt je zaměřený na pořízení technologií

a vybavení pro aktivity základní školy. Konkrétně se jedná o vybavení (i.) tří kmenových učeben prvního stupně vybavením pro běžnou práci v kmenových třídách. Dále (ii.) a v rámci limitu 30% výdajů pořídíme venkovní mobiliář a herní prvky na školní zahradu.

Vybavení základní školy


Digitalizujeme školu
DIGIPOMŮCKY

Grantový program

Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

Registrační číslo projektu

0344/DIGIPOMUCKY/2022

Doba realizace projektu

1.1.2022 - 31.12.2022

Rozpočet projektu

64 000 Kč

Účelem dotace pro základní školy

a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod.

Digitalizujeme školu


Digitalizujeme školu
DIGIPROPAST

Grantový program

Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

Registrační číslo projektu

0325/DIGIPROPAST/2022

Doba realizace projektu

1.1.2022 - 31.12.2022

Rozpočet projektu

19 000 Kč

Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky

v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby

a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli

k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Máte nápad na zajímavý projekt a hledáte partnera? Rádi si poslechneme více. 

bottom of page