Stejně jako děti i my
přijímáme výzvy
života k učení

Chlapec se síťkou v ruce zkoumá život v rybníce
PROJEKTY ŠKOLY

Rozvíjíme se 
pro kvalitu učení

Jako škola realizujeme nebo se zapojujeme do vzdělávacích projektů různorodého charakteru. Jejich společným jmenovatelem je rozvoj učitelů i školy jako takové.

 
 
 Šablony II pro 3. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015313

Doba realizace projektu

1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Rozpočet projektu

531 425 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Program Šablony II podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol

a personální podpory ŠD/ŠK, dále vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP

v rozsahu 8 hodin v oblasti matematická gramotnost a pedagogických pracovníků ŠD/ŠK v rámci DVPP v rozsahu 8 hodin v oblasti polytechnické vzdělávání.Šablony III pro 3. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021944

Doba realizace projektu

1. 12. 2021 až 30. 6. 2023

Rozpočet projektu

289 981 Kč

Program Šablony III podporuje aktivity školy, mezi které patří financování školního asistenta v rámci personální podpory škol, realizace projektového dne a sdílení zkušeností pedagogů.

Logolink OPVVV a MŠMT
 
 

Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854

Doba realizace projektu

Rozpočet projektu

 Kč

Partneři projektu

Nadační fond Dar sluchu

Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI)

Logolink OPVVV a MŠMT

Výstupem projektu bude interaktivní metodika pro učitele prvního stupně běžných základních škol, kterým do třídy nastoupí žák s vadou sluchu. Bude vytvořeno třicet metod a osmdesát konkrétních plánů hodin. Metody využívané v projektu kladou vzhledem

k cílové skupině důraz na názornost. Lze zde tedy uplatnit řadu metod již běžně využívaných v základních školách Heuréka, která se tak stane zásadním zdrojem inspirace. V rámci projektu vznikne též mobilní výstava o sluchu a zvuku. Třetí dílčí aktivitou v projektu je kroužek na podporu sociálně-emočních a komunikačních dovedností dětí mladšího školního věku. 

 

Growth Mindset: Podpora
růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Doba realizace projektu

1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu

19 402 750,51 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá

s podporou učitelů od lektorů, mentorů

a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu

s výzvou a budou mít vysokou odbornou

a praktickou úroveň.

 Šablony pro 3. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005130

Doba realizace projektu

1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Rozpočet projektu

238 462 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Program Šablony podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol, dále vzdělávání pedagogických pracovníků

v rámci DVPP v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářská gramotnost a vzdělávání pedagogického sboru školy zaměřené na inkluzi, v rámci vzdělávacích akcí v rozsahu 8 hodin.

 

Inovativní metody
integrace žáků s poruchou
autistického spektra v ZŠ

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

 CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004682

Doba realizace projektu

1. 8. 2017 až 31. 7. 2020

Rozpočet projektu

11 379 865 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, v minimálně 12 ZŠ. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory (Jihomorav. kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičté pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor prac. materiálů pro žáky s SVP na prvním stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

 Šíření příkladů dobré praxe škol

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012374

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

8 416 260 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Projekt vytváří podmínky a uskutečňuje přenos inovativních způsobů využívání digitálních technologií ve výuce na prvním stupni na šest zapojených škol. Specifikem projektu je práce s malými školami (včetně malotřídek), které materiální a personální podporu v oblasti využívání digitálních technologií potřebují nejvíce. Další specifikum projektu představuje skutečnost, že vzorová škola využívá ICT integrující formou v souvislosti s konceptem velkých otázek a badatelsky orientovanou výukou.

Máte nápad na zajímavý projekt a hledáte partnera? Rádi si poslechneme více. Digitalizujeme školu
DIGIPOMŮCKY

Grantový program

Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

Registrační číslo projektu

0263/DIGIPOMUCKY/2022

Doba realizace projektu

1. 1. 2022 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

74 000 Kč

Účelem dotace pro základní školy a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod.

 Digitalizujeme školu
DIGIPROPAST

Grantový program

Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

Registrační číslo projektu

0256/DIGIPROPAST/2022

Doba realizace projektu

1. 1. 2022 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

5 000 Kč

Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Máte nápad na zajímavý projekt a hledáte partnera? Rádi si poslechneme více.