top of page

Stejně jako děti i my
přijímáme výzvy
života k učení

Chlapec se síťkou v ruce zkoumá život v rybníce
PROJEKTY ŠKOLY

Rozvíjíme se 
pro kvalitu učení

Jako škola realizujeme nebo se zapojujeme do vzdělávacích projektů různorodého charakteru. Jejich společným jmenovatelem je rozvoj učitelů i školy jako takové.

Přehled
Šablony
Detaily projektůŠablony pro 3. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005130

Doba realizace projektu

1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Rozpočet projektu

238 462 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Program Šablony podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol, dále vzdělávání pedagogických pracovníků

v rámci DVPP v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářská gramotnost a vzdělávání pedagogického sboru školy zaměřené na inkluzi, v rámci vzdělávacích akcí v rozsahu 8 hodin.

Inovativní metody integrace

Inovativní metody
integrace žáků s poruchou
autistického spektra v ZŠ

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

 CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004682

Doba realizace projektu

1. 8. 2017 až 31. 7. 2020

Rozpočet projektu

11 379 865 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, v minimálně 12 ZŠ. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory (Jihomorav. kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičté pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor prac. materiálů pro žáky s SVP na prvním stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

Growth Mindset

Growth Mindset: Podpora
růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Doba realizace projektu

1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu

19 402 750,51 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá

s podporou učitelů od lektorů, mentorů

a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu

s výzvou a budou mít vysokou odbornou

a praktickou úroveň.

Zážitkem k porozumění

Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854

Doba realizace projektu

Rozpočet projektu

 Kč

Partneři projektu

Nadační fond Dar sluchu

Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI)

Logolink OPVVV a MŠMT

Výstupem projektu bude interaktivní metodika pro učitele prvního stupně běžných základních škol, kterým do třídy nastoupí žák s vadou sluchu. Bude vytvořeno třicet metod a osmdesát konkrétních plánů hodin. Metody využívané v projektu kladou vzhledem

k cílové skupině důraz na názornost. Lze zde tedy uplatnit řadu metod již běžně využívaných v základních školách Heuréka, která se tak stane zásadním zdrojem inspirace. V rámci projektu vznikne též mobilní výstava o sluchu a zvuku. Třetí dílčí aktivitou v projektu je kroužek na podporu sociálně-emočních a komunikačních dovedností dětí mladšího školního věku. 

Šablony IIŠablony II pro 3. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015313

Doba realizace projektu

1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Rozpočet projektu

531 425 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Program Šablony II podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol

a personální podpory ŠD/ŠK, dále vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP

v rozsahu 8 hodin v oblasti matematická gramotnost a pedagogických pracovníků ŠD/ŠK v rámci DVPP v rozsahu 8 hodin v oblasti polytechnické vzdělávání.

Šíření příkladů dobré praxeŠíření příkladů dobré praxe škol

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012374

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

8 416 260 Kč

Logolink OPVVV a MŠMT

Projekt vytváří podmínky a uskutečňuje přenos inovativních způsobů využívání digitálních technologií ve výuce na prvním stupni na šest zapojených škol. Specifikem projektu je práce s malými školami (včetně malotřídek), které materiální a personální podporu v oblasti využívání digitálních technologií potřebují nejvíce. Další specifikum projektu představuje skutečnost, že vzorová škola využívá ICT integrující formou v souvislosti s konceptem velkých otázek a badatelsky orientovanou výukou.Šablony III pro 3. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021944

Doba realizace projektu

1. 12. 2021 až 30. 6. 2023

Rozpočet projektu

289 981 Kč

Program Šablony III podporuje aktivity školy, mezi které patří financování školního asistenta v rámci personální podpory škol, realizace projektového dne a sdílení zkušeností pedagogů.

Logolink OPVVV a MŠMT
Šablony III


Digitalizujeme školu
DIGIPOMŮCKY

Grantový program

Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

Registrační číslo projektu

0263/DIGIPOMUCKY/2022

Doba realizace projektu

1. 1. 2022 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

74 000 Kč

Účelem dotace pro základní školy

a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod.

Digitalizujeme školu


Digitalizujeme školu
DIGIPROPAST

Grantový program

Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

Registrační číslo projektu

0256/DIGIPROPAST/2022

Doba realizace projektu

1. 1. 2022 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

5 000 Kč

Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky

v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby

a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli

k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Máte nápad na zajímavý projekt a hledáte partnera? Rádi si poslechneme více. 

bottom of page